Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen CreaThing en de klant. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

- Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat en de opdracht door ons wordt bevestigd en daartegen binnen de 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en wij met instemming van de klant de uitvoering van de opdracht hebben aangevat, wordt de klant geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

 

- Leveren van gegevens

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

 

- Prijsopgave

Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

 

- Oplevering

De uiterlijke kenmerken van de opdracht, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes enz. worden bepaald door CreaThing, behalve indien anders overeengekomen. Bovendien behoudt deze laatste de auteursrechten.

CreaThing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om iedere intekening te weigeren zonder daarover haar standpunt te moeten rechtvaardigen. CreaThing weigert in het bijzonder alle pagina’s met een inhoud die pornografisch is, tot haat en/of racisme aanspoort, die afbreuk doet aan de menselijke waardigheid, …

De nodige tijd om het project af te werken heeft geenszins invloed op de facturatie. Deze begint te lopen vanaf de ondertekening van het contract, vermits de dienstverlening van CreaThing op dat ogenblik begint.

 

- Termijn van voltooiing

Een door ons opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De overschrijding van de opgegeven termijn geeft geen aanleiding tot betaling van een schadevergoeding of het slechts gedeeltelijk betalen van het oorspronkelijke factuurbedrag door de klant.

 

- Gebruik andere toeleveranciers

Indien de klant het nodig acht andere toeleveranciers (drukkerijen, content- en serviceproviders e.d.m.) te betrekken in de ontwikkeling van de aan CreaThing toegekende opdracht, kan laatst vernoemde niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout in hoofde van de toeleveranciers. Het risico hieraan verbonden valt volledig ten laste van de klant.

 

- Competities / meerdere opdrachtnemers

Wanneer de klant eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers wenst te verstrekken of aanbiedt, dient hij CreaThing hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant uiteindelijk het ontwerp prefereert van een andere opdrachtnemer behoudt CreaThing zich evenwel het recht voor alle door haar geleverde prestaties aan te rekenen.

 

- Eigendomsrechten

Tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen alle materiële eigendomsrechten alsook alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op het voorlopige en/of definitieve ontwerp van publicitaire, artistieke, fotografische, digitale, elektronische en andere producties, domeinnamen, creaties, opmaak, uitvoeringen alsmede ten aanzien van de daarvan gemaakte reproducties, exclusief behouden blijven door ons. Eventuele overdracht van deze rechten aan de klant wordt beperkt tot de contractueel vastgelegde bestemming, aantallen, territorium en duur en geldt onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de gefactureerde rechten.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garanderen wij te beschikken over de auteursrechten, licenties of gebruiksrechten met betrekking tot het door ons geleverde werk of prestaties.

Materiaal dat door de klant voor reproductie of integratie in de bestelde creatie wordt voorgelegd wordt geacht in regel te zijn met de veldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. De klant zal ons vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot dit materiaal in het kader van de opdracht.

 

- Credit

Behoudens een andersluidende uitdrukkelijk akkoord tussen de partijen zijn wij gerechtigd om onze creaties te signeren en/of te voorzien van ons identificatieteken, dit conform de beroepsgebruiken.

 

- Wijzigingen

Het is de klant niet toegestaan om zonder ons schriftelijk akkoord veranderingen in de voorlopige of definitieve creaties aan te brengen. Wij kunnen deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging ons als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijk door ons gehanteerde tarieven.

Honorarium bij gewijzigde opdracht: Indien wij door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt zijn meer of andere werkzaamheden te verrichten, behouden wij ons het recht voor deze werkzaamheden apart in rekening te brengen.

 

- Betalingsverplichting

Behoudens afwijkend schriftelijk beding zijn onze facturen steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Ze dienen te geschieden op de rekening van CreaThing, en dit binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. De BTW is steeds ten laste van de klant. Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting op de vastgestelde prijs tenzij anders gespecifieerd.

Indien na het verstrijken van 14 dagen na vervaldag door ons nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant in verzuim, zal het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% met een minimum van 125 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding en is hij een moratoire intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand. In dat geval zal zonder enige verwittiging een procedure ingesteld worden ter bekoming van de verschuldigde sommen. Zowel administratieve als buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De administratieve en/of buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.

Onze facturen worden slechts geldig geprotesteerd bij aangetekend schrijven dat ons bereikt binnen de tien (10) werkdagen na datum van de betreffende factuur.

 

- Periodieke betalingen

Wij hebben het recht, gedurende een opdracht, periodiek de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en de klant is dan ook gehouden deze periodieke betaling te voldoen.

 

- Onderhoudspakketten

Dit onderhoudscontract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar te beginnen na de oplevering van het project. Deze termijn wordt stilzwijgend verlengd met één jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment per aangetekend schrijven worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opdrachten worden doorgaans binnen 1 werkweek uitgevoerd.

De kosten voor dit onderhoudscontract dienen vooraf te worden voldaan.

U ontvangt hiervoor één factuur. Er vind geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag bij eventuele beëindiging van het project.

 

- Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de klant worden alle door ons binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde creaties te gebruiken.

 

- Herroepen van de opdracht

De klant kan besluiten de overeenkomst met CreaThing te ontbinden mits het vergoeden van alle door CreaThing geleverde prestaties en de betaling van een ontbindingsvergoeding van 20 % van de nog niet geleverde prestaties.

In alle andere gevallen van vervroegde contractbreuk door een handeling of een overtreding van de klant, behoudens overmacht, is deze eveneens gehouden om aan CreaThing, bij wijze van forfaitaire vergoeding, een som te betalen die gelijk is aan 20% van de nog niet geleverde prestaties.

CreaThing is verplicht een zelfde vergoeding te betalen in geval van vervroegde contractbreuk anders dan in de gevallen van overmacht.

 

- Aansprakelijkheid

De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De klant draagt tevens als enige de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld en goedgekeurd en van de conformiteit hiermee met de diverse wettelijke bepalingen en ondermeer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy.

Onze aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant is altijd beperkt tot het bedrag van het ons toekomende honorarium uit hoofde van de bewuste opdracht.

Elke vordering tot schadevergoeding moet binnen de acht (8) kalenderdagen na het voorvallen van het schadeverwekkend feit per aangetekend schrijven aan ons meegedeeld worden.

Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of indirecte schade zoals financiële schade, commerciële schade, winst- of inkomstenderving of verlies van informatie. Evenmin kunnen wij verantwoordelijk worden gesteld voor het lot van het materiaal dat ons door de klant werd toevertrouwd in het kader van de uitvoering van onze opdracht of anderszins.

 

- Belgisch recht

Op de overeenkomst tussen ons en klant is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel die rechtbanken bevoegd waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.